Vad säger lagen om visselblåsning?

Sedan 2017 finns det en visselblåsarlag i Sverige som ger särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

Datainspektionens föreskrifter ger möjlighet för företag, organisationer och myndigheter att behandla uppgifter i visselblåsarsystem utan att ansöka om särskilt tillstånd från Datainspektionen.

De grundläggande kraven är att rapporteringen endast får omfatta allvarliga oegentligheter som begåtts av personer i nyckelpositioner eller ledande ställning inom företaget.

Som allvarliga oegentligheter räknas bland annat

  • Ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri och förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning.

  • Andra allvarliga oegentligheter som rör vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Vad säger EU?

Ett nytt EU direktivet antogs i oktober 2019 och svensk lag kommer att behöva anpassas efter EU direktivet. Det nya direktivet går längre än den befintliga svenska lagstiftningen i flera delar. Regeringen har tillsatt en utredning som i slutet av maj 2020 kommer lämna förslag på hur direktivet skall implementeras i Sverige.

NÅGRA PUNKTER SOM FÖLJER AV DIREKTIVET

  • Alla privata företag med fler än 50 anställda eller € 10 miljoner Euro i omsättning, företag som verkar inom finansbranschen, företag som är extra känsliga för penningtvätt eller finansiering av terrorism samt kommuner med mer än 10 000 invånare kommer omfattas av direktivet.

  • Arbetsgivaren skall garantera att visselblåsarens identitet hanteras konfidentiellt. Detta kräver att säkra och effektiva kanaler etableras för rapporteringen.

  • Visselblåsning ska vara även tillämplig på offentlig upphandling, penningtvätt, finansiella tjänster, företagsbeskattning, dataskydd, skydd av EU:s ekonomiska intressen, livsmedels- och produktsäkerhet samt miljöskydd och kärnvapensäkerhet.

  • Direktivet omfattar personer som kan skaffa sig information om överträdelser i ett arbetsrelaterat sammanhang, till exempel arbetstagare, inklusive offentligt anställda på nationell/lokal nivå, volontärer och praktikanter, icke-verkställande styrelseledamöter, aktieägare etc.

  • Direktivet förbjuder alla former av repressalier mot visselblåsare, även hot om repressalier förbjuds och direktivet introducerar flera skyddsåtgärder som ska förhindra detta.

  • Det blir en skyldighet för företag, organisationer och myndigheter att följa upp rapporter från visselblåsare inom tre månader. För externa visselblåsarkanaler kan den tiden förlängas till sex månader.

Offertförfrågan