Arkiveringspolicy

· Syfte och ändamål med att arkivera personuppgifter

Din integritet och digitala säkerhet är viktig för oss på White Paper Advisors Sweden AB, org.nr. 559208-3611, (”WPA”). Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till WPA. Närmare information kring vilka personuppgifter som WPA samlar in och behandlar om dig, hur personuppgifterna behandlas, vilka ändamål de behandlas för, vilken laglig grund behandlingen sker på m.m. finns i personuppgiftspolicy på vår hemsida (”personuppgiftspolicy”). Denna arkiveringspolicy har till syfte att komplettera personuppgiftspolicy och informera dig om hur länge vi lagrar dina personuppgifter. Begrepp som inleds med stor bokstav i denna arkiveringspolicy ska anses vara definierade i enlighet med personuppgiftspolicy.

Dina personuppgifter raderas när ändamålet och grunden för behandlingen upphört och det inte finns ett skäl enligt lag att behålla dem såsom att WPA ska uppfylla sina rättsliga förpliktelser eller bemöta eller fastställa rättsliga anspråk.

· Undantag vid tvister

WPA kommer att behandla dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk så länge en tvist pågår vari dina personuppgifter är av relevans. Sådan tvist kan exempelvis vara mellan WPA och en kund, leverantör, en tredje part eller med dig. Personuppgifterna kommer då behandlas till dess det att tiden för överklagande till högsta domstolsinstans gått ut eller om överprövning medgetts när dom fallit. Detta undantag tillämpas på samtliga punkter i denna arkiveringspolicy.

· Giltighetstid

Denna arkiveringspolicy är upprättad den 4 mars 2020 och gäller till dess den ersätts av en ny rutin.

· Kandidater

Information / dokument

 • Namn, ålder, adress, mailadress och telefonnummer

 • Korrespondens med anledning av sökt tjänst

 • Information i CV och personligt brev

 • Anteckningar från intervju och uppgifter från referenser

 • Information hämtad från myndigheter och register

Raderingstidpunkt

Samtycke

Vid återkallande av samtycke. Dokumentationen sparas för att erbjuda Kandidaten en annan tjänst i framtiden

Intresseavvägning

Försvara rättsliga anspråk / nödvändigt för att försvara rättsliga anspråk (om informationen innehåller känsliga uppgifter): Två år och en månad efter beslut om anställning fattats. Dokumentationen sparas enbart för att skydda sig mot stämning från Kandidaten eller annan

Framtida anställning: Ett år från beslut om anställning fattats (förutsatt att information därom lämnats till Kandidaten) eller den tidigare tidpunkt Kandidaten invänt mot behandlingen

·  Referenspersoner

Information / dokument

 • Namn, arbetsplatsadress, mailadress, telefonnummer och yrkestitel

Raderingstidpunkt

Intresseavvägning

Försvara rättsliga anspråk: Två år och en månad efter beslut om anställning avseende relevant Kandidat fattats. Dokumentationen sparas enbart för att skydda sig mot stämning från Kandidaten eller annan

Framtida anställning för Kandidaten: Ett år från beslut om anställning fattats eller den tidigare tidpunkt Kandidaten eller Referenspersonen invänt mot behandlingen

· Kontaktpersoner hos kunder, leverantörer, samarbetspartners, prospects m.m.

Information / dokument

 • Namn, mailadress, telefonnummer, arbetsgivare, befattning och korrespondens

Raderingstidpunkt

Intresseavvägning

Kommunikation m.m.: När Kontaktpersonen inte längre har funktionen som kontaktperson för avtal mellan WPA och Kontaktpersonens arbetsgivare, eller sådant avtal upphör

Försvara rättsliga anspråk: När avtalet, eller den senare tidpunkt samtliga tillämpliga preskriptionstider och garantitider i avtalet mellan WPA och Kontaktpersonens arbetsgivare löpt ut

Rättslig förpliktelse (Bokföringslagen med anledning av fakturor)

Sju år från bokföringen*

· Övriga anställda hos kunder och personer relaterade till kunden när WPA utför sina tjänster

Personuppgifter i dessa ärenden behandlas för våra kunders räkning. För radering, gallring och arkiveringsrutiner gällande sådana personuppgifter hänvisas till den kund som är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna.

· Personuppgifter avseende anmälare i visselblåsarsystem

Information / dokument

 • Namn, ålder, adress, arbetsplats, tjänst, mailadress och telefonnummer

 • Korrespondens med anledning av anmälan

 • Anteckningar från eventuella telefonsamtal

Samtycke

Det tidigaste av:

 1. återkallande av samtycke,

 2. tre veckor efter beslut om att anmälan inte ska behandlas i ett visselblåsarsystem, eller

 3. i samband med att ärendet som startats till följd av anmälan avslutats.

 · Personuppgifter i intresseformulär, mail och förfrågningar

Information / dokument

Namn, mailadress och personuppgifter som lämnas i korrespondens

Raderingstidpunkt

Intresseavvägning

Kommunikation m.m.: vid invändning mot behandling eller när ändamålet med behandlingen upphör vilket återkommande utvärderas minst en gång om året.

· Marknadsföring

Information / dokument

 • Namn, adress, mailadress, telefonnummer

Raderingstidpunkt

Samtycke

Vid återkallande av samtycke

Intresseavvägning

Vid avregistrering eller invändning mot behandling

Rättslig förpliktelse (Bokföringslagen, ex. vid inhyrning av föreläsare eller eventuella krav på deltagarlista i samband med events)

Sju år från bokföringen*

Information / dokument

 • Allergi och matpreferenser

Raderingstidpunkt

Samtycke

När eventet genomförts eller den tidigare tidpunkt återkallande av samtycke sker

Intresseavvägning

När eventet genomförts eller den tidigare tidpunkt invändning mot behandling sker 

Information / dokument             

 • Bilder, utlåtanden och resultat från marknads- och kundundersökningar m.m.

Raderingstidpunkt

Samtycke

Vid återkallande av samtycke eller den tidigare tidpunkt syftet med marknadsföringen uppfyllts

Intresseavvägning

Vid invändning mot behandling eller den tidigare tidpunkt syftet med marknadsföringen uppfyllts

* Uppgifterna kommer att lagras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret till vilken informationen hör avslutades.

· Cookies

För information om hur länge WPA lagrar cookies, se WPAs cookiepolicy. 

 

Offertförfrågan