Användarvillkor för webbplatsen

Ditt tillträde till och användande av Whitepaper Advisors webbplats trumpet-solutions.se (”Webbplatsen”) regleras av dessa användarvillkor (”Villkoren”). Genom att använda Webbplatsen godkänner du och förklarar dig bunden av Villkoren, varför Whitepaper Advisors rekommenderar att du noggrant läser igenom dessa innan du använder Webbplatsen. Om du inte godkänner Villkoren ska du inte använda Webbplatsen.

Tillämpningsområde och rätt till ändringar

Webbplatsen är till för att ge dig möjlighet att bekanta dig med Whitepaper Advisors tjänster trumpet-solutions. Whitepaper Advisors strävar efter att alltid hålla Webbplatsens information uppdaterad och korrekt och förbehåller sig därför rätten att när som helst ändra såväl Villkoren, som Webbplatsens och tjänsternas innehåll, utseende och åtkomst, utan särskilt föregående meddelande till dig.

Åtkomst

Whitepaper Advisors gör sitt yttersta för att Webbplatsen skall vara tillgänglig utan avbrott och att överföringar skall ske utan fel. På grund av Internets beskaffenhet är detta dock inget som kan garanteras och åtkomst till Webbplatsen kan därför från tid till annan vara obefintlig eller begränsad på grund av reparationer, underhåll eller introduktion av nya funktioner eller tjänster. Whitepaper Advisors strävar efter att minimera sådana avbrott eller begränsningar så långt detta är möjligt.

Din användning av Webbplatsen

Du har rätt att använda informationen på Webbplatsen för eget personligt bruk. All annan användning av informationen eller innehållet på Webbplatsen strider mot lag, såvida användningen ifråga inte uttryckligen tillåts enligt Villkoren eller Whitepaper Advisors har gett sitt föregående skriftliga medgivande därtill. Häri nämnda tillåtelse ger dig inte rätt att ladda ned eller ändra Webbplatsen, eller delar av den, utan att skriftligt medgivande på förhand har inhämtats från Whitepaper Advisors.

Innehållet på Webbplatsen och framför allt, men inte uteslutande, texter, grafik, varumärken, foton och design, tillhör Whitepaper Advisors och skyddas av tillämplig och gällande immaterialrättslig lagstiftning. Du har rätt att ladda ned, använda och/eller återge delar av Webbplatsens innehåll (såsom bilder, texter, varumärken eller annat immaterialrättsligt skyddat verk eller alster), under förutsättning att detta sker utan att nämnda innehåll förvanskas, förvrängs, eller framställer Whitepaper Advisors eller tredje part på förringande eller annars nedsättande sätt. Vid citering av Webbsidan eller vid sådan användning av Webbsidans innehåll som uttryckligen tillåts enligt Villkoren skall källan alltid tydligt anges.

Du får inte använda ramar för att dölja varumärken, logotyper eller annan egendomsinformation, inklusive bilder, text, sidlayout eller information från Whitepaper Advisors utan att skriftligt medgivande på förhand har inhämtats från Whitepaper Advisors. Du får inte använda metataggar eller annan ”dold text” tillsammans med Whitepaper Advisors firmanamn eller varumärken.

Du får inte använda Webbplatsen på ett sätt som kan leda till avbrott, skada eller försämring av Webbplatsen, eller annars förhindra åtkomst till Webbplatsen. Du får i synnerhet inte använda Webbplatsen:

  • i bedrägerisyfte eller inom ramen för kriminella aktiviteter eller annan otillåten verksamhet;

  • för att skicka, använda eller återanvända material som är otillåtet, anstötligt, ärekränkande, motbjudande eller hotfullt;

  • på sätt som gör intrång i upphovsrätt, varumärkesrättighet, konfidentiell information eller andra liknande rättigheter, eller som på annat sätt är skadligt för tredje part eller är förkastligt;

  • på sätt som innebär spridande av datorvirus, politiska uttalanden, kommersiella yttranden, kedjebrev, massutskick av e-post eller spam;

  • för att orsaka obehag, olägenhet eller onödig oro, eller

  • på sätt som annars strider mot lag.

All obehörig användning av Webbplatsen upphäver automatiskt samtliga tillåtelser eller licenser för bruk av Webbplatsen som har tillhandahållits av Whitepaper Advisors.

Ditt ansvar

Du ansvarar för att de uppgifter som du lämnar på Webbplatsen är riktiga och att de når Whitepaper Advisors.

Ansvarsbegränsning

Whitepaper Advisors ansvarar inte för tekniska fel på Webbplatsen.

Innehållet på Webbplatsen utgör allmän information och skall inte i någon del betraktas som yrkesmässig eller juridisk rådgivning. Informationen på Webbplatsen är vidare, om inte annat uttryckligen anges häri, generell till sin natur och inte som sådan tillämpbar i enskilda fall.

Användning av informationen på Webbplatsen sker, mot bakgrund av ovanstående, på din egen risk och Whitepaper Advisors kan under inga omständigheter hållas ansvarig för direkt eller indirekt skada, kostnad eller förlust som kan uppkomma i samband med din användning av Webbplatsen eller på grund av information som lämnas på densamma.

Tjänster tillhandahållna av tredje part

På Webbplatsen kan finnas länkar till webbplatser som ägs, upprätthålls och tillhandahålls av andra än Whitepaper Advisors. Dessa webbplatser kontrolleras dock inte av Whitepaper Advisors och Whitepaper Advisors ansvarar därför inte under några omständigheter för innehållet på dessa webbplatser eller för hur information skyddas för part som besöker dem. Om du besöker en annan webbplats bör du mot bakgrund av detta sätta dig in i den aktuella webbplatsens sekretessbestämmelser och villkor.

Tillämplig lag

Ditt användande av Webbplatsen och Villkoren lyder under svensk lag, om inget annat uttryckligen anges.

 

Offertförfrågan