Trygghet för både den som visselblåser, och er som organisation

Ärendehantering

Att som organisation erbjuda sina anställda en säker plats att rapportera missförhållande är en bra början.

Men sen då? Vad gör man när någon använder visselblåsarkanalen? Det verkliga värdet med Trumpet för både den som rapporterar och er som organisation uppstår efter en rapport kommit in i kanalen.

Vi ser att många ärende som kommer in ofta har ett betydande behov av kvalificerad rådgivning. Med Trumpet går vi därför längre där vi med vår juridiska expertis och erfarenhet av utredningsarbete gör vi den första bedömningen som stöd till beslutfattare för att fatta välgrundade beslut. Med Trumpet erbjuder vi inte bara ett digitalt verktyg, utan en dedikerad partner som stöttar er genom hela visselblåsningsprocessen.

Vi tror på en att alla organisationer vinner på att ha en robust och oberoende ärendehantering av rapporter som de får in i sina visselblåsarkanaler.

Förtroende & öppenhet

Det uppmuntrar en öppen kultur där medarbetare känner sig trygga att rapportera oegentligheter, vilket stärker förtroendet mellan personal och ledning.

Riskhantering

Genom att snabbt och korrekt hantera visselblåsarärenden identifierar och adresserar ni potentiella risker och kan skydda finansiella, legala och reputationsmässiga intressen.

Rättslig efterlevnad

Ni får hjälp att uppfylla lagliga krav och får även juridisk bedömning av de sakomständigheter som rapporterats.

Objektivitet & oberoende

Genom att använda oberoende handläggare säkerställer ni en opartisk process, vilket minskar risker för intressekonflikter eller förutfattade meningar.

Skydda ryktet

En snabb och noggrann hantering av visselblåsarärenden hjälper er att förebygga skandaler, vilket är avgörande för att upprätthålla ett starkt varumärke och tillit hos kunder och medarbetare.

Intern konfliktlösning

Eventuella interna konflikter hanteras effektivt inom organisationen, undvikande onödig publicitet eller rättsliga konsekvenser.

Så här fungerar Trumpet

1. Vissla

Den som vill visselblåsa hänvisas via er hemsida eller intranät till er kanal som vi lägger upp i Trumpet. Där kan information lämnas på ett säkert sätt. Visselblåsaren får alltid vara anonym, men kan aktivt välja att vara öppen med sin identitet. Visselblåsaren skapar ett ärende och skickar in sin rapport.

2. Mottag och bedömning

Ärendet tas emot och en bekräftelse skickas till visselblåsaren. Det är alltid en erfarna handläggare som tar emot och gör den första bedömning av ärendet. Handläggaren har all kommunikation med visselblåsaren och beslutsfattare i berörd organisation (visselblåsarkommittén). Vi agerar som länken mellan er och den som har visslat.

3. Beslut

Ärendet tillsammans med vår bedömning lämnas enligt rutin till er visselblåsarkommitté. Innan vi ger visselblåsarkommittén tillgång till ärendet gör vi en jävskontroll. Visselblåsarkommittén beslutar om ärendet ska utredas.

Alltid juridisk sakkunnig bedömning

Att göra en korrekt juridisk bedömning av om ärendet är sådant att det omfattas av visselblåsarlagen är inte minst viktigt ur ett personuppgiftsperspektiv. Eftersom en rapport inte sällan innehåller känsliga personuppgifter och tillämplig lagstiftning sätter upp begränsningar för vilka ärendetyper som får behandlas i en visselblåsarkanal.

Trumpets handläggare utgörs av jurister som är bundna av omfattande och stränga sekretessåtaganden och är vana vid att arbeta med högsta integritet. Handläggarna gör en inledande bedömning av det inkomna ärendet för att undersöka om frågan bör behandlas vidare inom ramen för visselblåsarkanalen.

Utredningskompetens

Hur man lämpligen går vidare med en kvalificerad visselblåsning är ofta komplext. Vår erfarenhet av frågeställningarna från utredningar av oegentligheter som ofta kräver olika infallsvinklar för att hanteras på ett bra och effektivt sätt är till stor hjälp för att bedöma och besluta om åtgärder för ett visselblåsarärende.

Här har vi stor hjälp av våra olika specialistkompetenser som juridik, IT-forensik, bakgrundssökningar, ekonomi, bolagsstyrning, säkerhet, beteendevetenskap och kommunikation.

Enkelt förklarat består Trumpet av två delar. Visselblåsarsystem samt  hanteringen av inkomna rapporter.

Visselblåsarsystem

En visselblåsarkanal är ett verktyg för anställda och andra att larma om missförhållanden i er organisation.

Ärendehantering

Det riktiga värdet för både den som rapporterar och er som organisation uppstår efter en rapport kommit in i systemet.

Offertförfrågan