Personuppgiftspolicy

1. INLEDNING

1.1. Din integritet och digitala säkerhet är viktig för oss på White Paper Advisors Sweden AB (”WPA”) org. nr 559208-3611. Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till WPA. WPA är dels personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter för vår räkning, dels personuppgiftsbiträde för behandling som sker för våra kunders räkning. Du kan när som helst kontakta oss för att ställa frågor om vår hantering genom att vända dig till oss (se kontaktuppgifterna i punkt 12).

1.2 Denna personuppgiftspolicy (”Personuppgiftspolicyn”) beskriver hur vi behandlar personuppgifter avseende:

(i) personer som anmäler sitt intresse att arbeta tillsammans med oss, personer som vi kommer i kontakt med vid personliga möten, personer vi inhämtat information om från tredje part såsom genom rekommendation från annan etc. (”Kandidater”) (se särskilt avsnitt 2.1),

(ii) referenspersoner som Kandidater lämnar till oss i samband med anställningars ingående (”Referenspersoner”) (se särskilt avsnitt 2.2),

(iii) kontaktpersoner och företrädare hos kunder, leverantörer, samarbetspartners, prospects m.m. (se särskilt avsnitt 2.3),

(iv) övriga anställda hos kunder, leverantörer och samarbetspartners vars personuppgifter vi kommer att behandla inom ramen för våra tjänster (se särskilt avsnitt 2.4),

(v) vissa personuppgifter i WPA:s visselblåsartjänst (se särskilt avsnitt 2.5),

(vi) personer som skickar in intresseformulär, mail och förfrågningar till WPA (se särskilt avsnitt 2.6), samt

(vii) deltagare i marknads- och kundundersökningar samt personer som registrerar sig på vår hemsida eller på annat sätt visar intresse för marknadsföringsåtgärder såsom att motta nyhetsbrev och information om eventuella seminarium och events anordnade av WPA (se särskilt avsnitt 2.7).

1.3 Denna Personuppgiftspolicy syftar till att på ett tydligt sätt informera dig om vilka personuppgifter som WPA samlar in och behandlar om dig, hur den behandlas, ändamålet med behandlingen, vilken laglig grund behandlingen sker på, vilka som får ta del av informationen och vilka rättigheter du har med anledning av behandlingen. Nedan följer även de åtgärder som vidtas för att skydda dina personuppgifter och hur du kontaktar oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

1.4 Personuppgifter är all den information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person, exempelvis namn, adresser, telefonnummer och IP-adresser.

1.5 WPA kommer alltid följa gällande lag om hur dina personuppgifter får behandlas, däribland dataskyddsförordningen (även kallad GDPR), dataskyddslagen och annan tillämplig lag.

2. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG OCH VARFÖR?

2.1 Kandidater

Personuppgifter som behandlas

Den information som samlas in och behandlas om dig är sådan information som du själv lämnar till WPA och sådan information som WPA erhåller från myndigheter eller annan part i form av rekommendationer och referenser. Sådan information innefattar bland annat:

· namn, ålder, adress, mailadress och telefonnummer,

· meddelanden du lämnat till oss via mail, hemsida, sociala medier eller på annat sätt,

· uppgifter lämnade i CV och personliga brev, yrkesroll och kompetensområde,

· anteckningar från intervju och uppgifter från referenser, samt

· information från myndigheter och register.

Ändamål

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna angivna ovan är bland annat att ta kontakt och upprätthålla kontakten med dig, genomföra intervju och bedöma din lämplighet för relevant tjänst och om förutsättningar för anställning är uppfyllda.

Laglig grund

Personuppgifterna angivna ovan kommer att behandlas av WPA baserat på antingen samtycke du lämnar i samband med att du skickar in ansökan till oss (mer information finns i sådana fall i samtyckeshandlingen), eller WPA:s berättigade intresse av att kunna upprätthålla och utveckla relationen med dig och bedöma din lämplighet för ifrågavarande tjänst eller samarbete.

Behandlingar

Behandlingar som utförs avseende dina personuppgifter är bland annat lagring i våra verksamhetssystem och andra lagringsutrymmen online, kommunikation med dig, inhämtande av information från relevanta myndigheter och register och inhämtande av referenser från angivna Referenspersoner.

2.2 Referenspersoner

Personuppgifter som behandlas

Den information som samlas in och behandlas om dig är sådan information som Kandidater lämnar om dig i samband med att de befinner sig i en anställningsprocess hos oss samt sådan information som du lämnar till oss i vår kontakt med dig. Sådan information innefattar bland annat namn, arbetsplatsadress, mailadress, telefonnummer och yrkestitel.

Ändamål

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna angivna ovan är att genomföra referenstagning och bedöma Kandidaters lämplighet för ifrågavarande tjänst.

Laglig grund

Personuppgifterna angivna ovan kommer att behandlas av WPA baserat på vårt berättigade intresse av att kunna genomföra referenstagningar som en del av våra grundliga och väl underbyggda rekryteringar.

Behandlingar

Behandlingar som utförs av dina personuppgifter är bland annat lagring i lagringsutrymmen online och kommunikation i samband med referenstagning.

2.3 Kontaktpersoner och företrädare hos kunder, leverantörer, samarbetspartners, prospects m.m.

Personuppgifter som behandlas

Den information som samlas in och behandlas om dig omfattar sådan information som du själv lämnar till WPA och sådan information WPA erhåller från din arbetsgivare eller genom rekommendation från tredje part. Sådan information innefattar bland annat namn, mailadress, telefonnummer, personnummer och legitimationshandling i de fall säker identifiering krävs, arbetsgivare, i förekommande fall befattning samt meddelanden du lämnat till oss via hemsidan, mail, sociala medier eller på annat sätt.

Ändamål

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna angivna ovan är bland annat att administrera det avtal som kan finnas mellan WPA och din arbetsgivare, etablera och upprätthålla kontakten med dig och din arbetsgivare, kontakta dig angående frågor som uppkommer med anledning av eventuellt avtal mellan oss och din arbetsgivare och ange dig som fakturamottagare på fakturor och i våra faktureringssystem.

Laglig grund

Personuppgifterna angivna ovan kommer att behandlas av WPA baserat på vårt berättigade intresse av att etablera och upprätthålla kommunikationen, utveckla affärsrelationen och på ett ändamålsenligt vis ingå och uppfylla eventuellt avtal mellan oss och din arbetsgivare.

Behandlingar

Behandlingar som utförs av dina personuppgifter är bland annat lagring i våra verksamhetssystem och andra lagringsutrymmen online, kommunikation med dig samt fakturering.

2.4 Övriga anställda hos kunder och personer relaterade till kund

När WPA utför sina tjänster för sina kunder agerar WPA vanligtvis som personuppgiftsbiträde. I vår roll som personuppgiftsbiträde kan vi komma att, inom ramen för våra tjänster, behandla personuppgifter om en kunds anställda samt personuppgifter om personer som är relaterade till en kunds verksamhet. Den behandlingen utförs för våra kunders räkning och i enlighet med tillämpligt personuppgiftsbiträdesavtal och vid var tidpunkt gällande instruktioner. Om du har några frågor angående en sådan behandling hänvisar vi dig till vår kund som är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Om vi behandlar dina personuppgifter som personuppgiftsbiträde och du inte vet vem som är personuppgiftsansvarig kan du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt 12, så hänvisar vi dina frågor vidare till den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter.

2.5 Personuppgifter i visselblåsarsystem

WPA tillhandahåller en visselblåsartjänst som kan nyttjas av våra kunder. Som utgångspunkt är det kunden som är personuppgiftsansvarig och WPA personuppgiftsbiträde, i enlighet med punkten 2.4 ovan, för de personuppgifter som du lämnar i visselblåsartjänsten. Om du däremot väljer att uppgifter du lämnar om dig själv i visselblåsartjänsten ska hållas anonyma i förhållande till kunden är WPA personuppgiftsansvarig för dessa och vi kommer inte att lämna ut dem till kunden. De kan dock komma att lämnas ut till våra underleverantörer i enlighet med punkten 6 nedan.

Om du vid något tillfälle väljer att inte längre vara anonym mot kunden kommer kunden att ta del av dina personuppgifter och vara personuppgiftsansvarig för dessa. I sådant fall behandlar vi dina uppgifter som personuppgiftsbiträde i enlighet med punkten 2.4 ovan.

Personuppgifter som behandlas

Den information som samlas in och behandlas om dig i visselblåsarsystemet omfattar sådan information som du själv lämnar till WPA, framförallt namn, telefonnummer och e-postadress.

Ändamål

Ändamålet med behandlingen är att vid behov kontakta dig för att erhålla mer information i syfte att utreda huruvida uppgifterna som du uppger i visselblåsartjänsten avser personer i nyckelpositioner eller ledande ställning inom kundens bolag eller koncern och om personerna ifråga varit delaktiga i allvarliga oegentligheter som rör bokföring, intern bokföringskontroll, revision, bekämpande av mutor, brottslighet inom bank- och finansväsen, eller andra allvarliga oegentligheter som rör organisationens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa.

Ett ytterligare ändamål är att vid behov kunna återkomma till dig med kompletterande frågor för att utreda de oegentligheter som du har uppgett och för att informera dig om uppdateringar i ärendet.

Laglig grund

Personuppgifterna som du uppger om dig själv i visselblåsartjänsten kommer att behandlas baserat på ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla givet samtycke.

Om du inte ger ditt samtycke har du fortfarande möjlighet att genomföra en anmälan via visselblåsarsystemet genom att välja att vara helt anonym och därmed inte uppge några personuppgifter om dig.

Om du återkallar lämnat samtycke kommer din anmälan fortsatt behandlas inom visselblåsarsystemet, men utan dina personuppgifter, om inte WPA har annan laglig grund än ditt samtycke för behandlingen. I sistnämnda situation kommer du att informeras därom i samband med att du återkallar ditt samtycke.

2.6 Personuppgifter i intresseformulär, mail och förfrågningar

Personuppgifter som behandlas

Den information som samlas in och behandlas när du fyller i och skickar in information via WPA:s intresseformulär på vår webbsida eller kontaktar oss via mail är, för- och efternamn, e-postadress och annan information som du själv väljer att uppge. Vi kan också komma att spara de kontaktuppgifter du uppger vid telefonsamtal för att kunna återkomma till dig angående dina frågor.

Ändamål

Ändamålet med behandlingen är att vi ska kunna hantera din inskickade fråga och följa upp kommunikationen med dig tills ärendet är avslutat.

Laglig grund

Personuppgifterna angivna ovan kommer att behandlas av WPA baserat på vårt berättigade intresse av att etablera och upprätthålla kommunikationen samt utveckla potentiella affärsrelationer.

2.7 Marknadsföring

Personuppgifter som behandlas

Den information som samlas in och behandlas om dig omfattar sådan information som du själv lämnar till WPA och sådan information vi erhåller från våra kunder. Sådan information innefattar bland annat namn, adress, mailadress, telefonnummer, i förekommande fall allergi och matpreferenser, bilder, utlåtanden och resultat från marknads- och kundundersökningar m.m.

Ändamål

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna angivna ovan är bland annat att via mail eller sms skicka ut nyhetsbrev och inbjudningar till seminarium, events m.m., till dig, anordna seminarium, events m.m., publicera bilder från seminarium, events m.m. på vår hemsida och våra sociala medier, genomföra marknads- och kundundersökningar m.m.

Laglig grund

Personuppgifterna ovan kommer att behandlas av WPA baserat antingen på vårt berättigade intresse av att vidta marknadsföringsåtgärder så att du kan ta del av relevanta nyheter, hålla dig uppdaterad om vad som händer i eller kring verksamheten m.m., eller under förutsättning att du, via vår hemsida eller på annat sätt, givit WPA ditt samtycke till behandlingen. Uppgifter om eventuella allergier kräver alltid ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla givet samtycke och varje utskick från oss i markandsföringssyfte innehåller en möjlighet till avregistrering, s.k. opt-out.

Behandlingar

Behandlingar som utförs av dina personuppgifter är bland annat lagring i våra verksamhetssystem och andra lagringsutrymmen online, utskick via post, mail och sms, publicering på vår hemsida och sociala medier, sammanställningar av marknads- och kundundersökningar m.m.

3 Cookies

På vår hemsida använder vi oss av s.k. cookies. En cookie är en textfil som skickas från vår webbserver och som sparas på din webbläsare eller enhet. Du har själv möjlighet att ändra inställningarna i din webbläsare för användningen och omfattningen av cookies. Exempelvis kan du justera så att alla cookies blockeras eller att alla cookies raderas varje gång du stänger ned din webbläsare.

Personuppgifter som behandlas

När du använder vår hemsida samlar vi in och behandlar bland annat tekniska data rörande enheter som används vid besök av vår hemsida (exempelvis IP-adress) samt statistik om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt vår hemsida.

Ändamål

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna ovan är bland annat att utvärdera användningen av och förbättra ditt webbplatsbesök, våra tjänster och vår hemsida samt för att spara funktionella inställningar.

Laglig grund

Personuppgifterna angivna ovan kommer att behandlas av WPA baserat på vårt berättigade intresse av att kunna utvärdera användningen av och förbättra våra tjänster och hemsida.

Läs mer om vår användning av cookies i vår cookiepolicy.

4. BEHANDLING AV PERSONNUMMER

I den mån vi behandlar personnummer utan ditt samtycke kommer detta endast att ske när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl.

5. YTTERLIGARE BEHANDLING OCH INSAMLING AV SAMTYCKE

5.1 För det fall WPA behöver behandla personuppgifter för något annat ändamål än vad som angetts ovan, kommer WPA att informera dig om detta genom att uppdatera denna Personuppgiftspolicy i enlighet med punkt 11 nedan.

5.2 Om WPA t.ex. skulle komma att behandla Personuppgifterna för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, kommer WPA även att inhämta ditt samtycke innan sådan behandling påbörjas. Samtycke till sådan behandling är helt frivillig och du har alltid möjlighet att när som helst återkalla givet samtycke. Mer information om samtycket och dina rättigheter i samband därmed ges i relevant samtyckeshandling.

6. VEM KAN KOMMA ATT TA EMOT DINA PERSONUPPGIFTER?

6.1 WPA delar personuppgifter med tredje parter, bland annat;

(i) med våra tjänsteleverantörer i fråga om i huvudsak IT-driftstjänster så som support, underhåll och utveckling samt datalagring,

(ii) med företag som erbjuder lagringstjänster, mailtjänster, bokföringstjänster, marknadsföringstjänster etc.  

(iii) med revisorer, jurister och andra utomstående professionella rådgivare till WPA, som lyder under bindande sekretessbestämmelser eller rättslig tystnadsplikt,

(iv) med leverantörer av IT-säkerhet när detta är nödvändigt enligt lag för att skydda dig eller våra kunder och samarbetspartners eller för att skydda våra tjänster,

(v) för att exempelvis följa ett domstolsbeslut/myndighetsbeslut eller andra legala skyldigheter, samt

(vi) för att skydda rättigheter, egendom eller för att värna om säkerheten för WPA samt dess koncernbolag eller annan.

Personuppgifter som WPA behandlar som personuppgiftsansvarig inom ramen för ett visselblåsarsystem i enlighet med punkten 2.5 ovan kan delas med underleverantörer som agerar handläggare inom ramen för visselblåsarsystemet. De underleverantörerna lyder under sekretess samt bindande personuppgiftsbiträdesavtal.

6.2 Flera av de tredje parter som vi delar personuppgifter med enligt ovan utgör i förhållande till oss s.k. personuppgiftsbiträden. Dessa får bara behandla de överförda uppgifterna för vår räkning och i enlighet med våra uttryckliga instruktioner. Vi överför bara dina personuppgifter till sådana personuppgiftsbiträden för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in uppgifter och vi säkerställer genom skriftliga avtal med personuppgiftsbiträdena att de åtar sig att följa våra säkerhetskrav och begränsningar samt krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

6.3 I vissa situationer kan dock myndigheter och vissa av de företag som vi överför personuppgifter till enligt ovan vara självständigt personuppgiftsansvariga för de överförda personuppgifterna. När dina personuppgifter överförs till någon som är självständigt personuppgiftsansvarig styr vi inte över hur uppgifterna sedan behandlas, utan ansvaret för detta faller på den myndighet eller det företag som överföringen skett till, innebärande bl.a. att den myndigheten eller det företaget är skyldigt att informera dig om dess behandling av dina personuppgifter och att säkerställa att behandlingen är laglig.

6.4 WPA kommer alltid att sträva efter att begränsa tillgång till personuppgifter som lämnas ut enlighet ovan och endast dela information som det finns laglig grund att dela och som behövs för att mottagarna ska kunna göra sitt arbete eller tillhandahålla sina tjänster. WPA kommer även kräva av mottagarna att de kan visa att de (i) kommer att skydda dina Personuppgifter i enlighet med denna Personuppgiftspolicy och tillämplig lag, samt (ii) inte använder eller avslöjar dina personuppgifter i något annat syfte än det syfte de lämnats ut för.

7. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer att behandlas och lagras av WPA under den period som krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen som specificerats ovan. Därefter kommer Personuppgifterna att raderas. Vid fastställande av den period under vilken dina personuppgifter kommer att lagras beaktar WPA särskilt de krav på lagringstider som följer av lag, preskriptionsfrister, myndigheters rekommendationer och branschpraxis. Ytterligare information om hur länge WPA avser att behandla specifika Personuppgifter framgår ur WPA arkiveringspolicy.

8. BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES?

WPA kan komma att dela dina personuppgifter med personuppgiftsbiträden som antingen själva eller genom underleverantörer är etablerade eller lagrar information i ett land utanför EU eller EES. I sådana fall kommer vi att vidta alla rimliga legala, organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs för att säkerställa att skyddsnivån för den behandlingen motsvarar den inom EU/EES. WPA kommer inte att överföra dina personuppgifter till en extern part utanför EU eller EES utan att innan överföringen sker ha ingått ett avtal, säkerställt att landet är godkänt av EU-kommissionen eller att den externa parten är certifierad under Privacy Shield-principerna. Om du vill veta mer om vad som gäller vid överföring av personuppgifter till ett land utanför EU eller EES kan du läsa mer här.

9. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra ändamål och du har rätt att kontrollera att så sker. WPA ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

WPA kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du som individ har ett antal rättigheter under gällande lag. Du har rätt att:

· Få tillgång till dina personuppgifter.

Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt och senast inom 30 dagar från det att vi fick ditt meddelande om att få tillgång till uppgifterna lämna ut information om de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Informationen kommer då att lämnas i form av ett registerutdrag som anger vilka personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål, var uppgifterna inhämtas från, vilka tredje parter som uppgifterna har överförts till samt hur länge uppgifterna kommer att lagras. Om din begäran görs i elektronisk form kommer informationen att tillhandahållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om du inte begär något annat.

· Kräva rättelse av dina personuppgifter.

Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt och senast inom 30 dagar från det att vi fick ditt meddelande om rättelse rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

· Kräva radering av dina personuppgifter.

Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt och senast inom 30 dagar från det att vi fick ditt meddelande om radering ta bort dina personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för.

Det kan finnas anledningar som gör att vi inte omedelbart kan eller får radera dina personuppgifter. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål och informera dig om den lagliga grunden och relevanta ändamålet för fortsatt behandling.

· Kräva begränsning av behandling.

Du har en rätt att få dina personuppgifter markerade så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

WPA kommer att underrätta dig om utredningen kommit fram till att behandlingen ska begränsas. Vi kommer att se till att nödvändiga rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter även görs av de parter som WPA har lämnat ut dina personuppgifter till (se punkt 6 ovan).

· Kräva dataportabilitet.

Du har en rätt att, under vissa förutsättningar, få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan av dig utpekad personuppgiftsansvarig.

· Invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning.

Du kan invända mot att behandling sker om den baseras på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen av att inte bli behandlad. Om så är fallet kommer vi att informera dig om skälen.

· Klaga på vår behandling av dina personuppgifter och efterlevnad av lag till Datainspektionen.

Du har rätt att klaga på den behandling vi utför av dina personuppgifter till Datainspektionen, om du tycker att vi bryter mot Personuppgiftspolicyn, inte uppfyller dina rättigheter eller på annat sätt agerar i strid mot gällande lag.

Om du vill använda någon av dina rättigheter ovan är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i punkt 12.

10. VAD GÖR VI FÖR ATT SKYDDA DINA PERSONUPPGIFTER?

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. WPA har därför infört de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Åtgärder som vidtagits är bland annat:

· åtkomstbehörighetsbegränsning till de system i vilka personuppgifterna behandlas. Åtkomst tilldelas endast anställda och tjänsteleverantörer som behöver det för sina arbetsuppgifter där behörighet begränsats till uppgiften. Dessa är även informerade om vikten av att säkerheten för personuppgifterna upprätthålls,

· kryptering med erkända och säkra krypteringsmetoder,

· konsolidering från äldre system till nyare med högre säkerhetskrav,

· användning av antivirus och brandväggar,

· införande av tydliga och för ändamålet anpassade policys och riktlinjer som kontinuerligt uppdateras,

· säkerhetsgranskning av leverantörer av system och tjänster, och

· kontinuerlig övervakning av våra system för att upptäcka sårbarheter och för att skydda dina personuppgifter.

Även om vi iakttar försiktighetsåtgärder för dataskydd är inga säkerhetsåtgärder fullständigt säkra och vi kan därför inte hundraprocentigt garantera säkerheten för dina personuppgifter. Om vi skulle förlora kontrollen om dina personuppgifter som är av integritetskänslig karaktär, exempelvis personnummer, kommer vi att meddela dig omgående och senast inom 72 timmar från det att vi upptäckte incidenten samt gör allt vi kan för att minimera konsekvenserna därav.

11. KAN VI ÄNDRA DENNA PERSONUPPGIFTSPOLICY?

Ibland kan vi komma att göra ändringar i Personuppgiftspolicyn. Om vi gör väsentliga ändringar i Personuppgiftspolicyn kommer vi att skicka dig ett tydligt meddelande utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att skicka ett e-postmeddelande eller sms till dig eller genom en pop-up med information innan det att du får åtkomst till WPA webbplats. Därför ber vi dig vänligen se till att du läser alla sådana meddelanden noggrant.

Om du inte vill att vi fortsätter behandla dina personuppgifter i enlighet med den nya versionen av Personuppgiftspolicyn, kan du meddela oss så raderar vi dina personuppgifter inom 30 dagar från ditt meddelande. Notera dock att vi inte kan radera dina uppgifter om det föreligger juridiska skäl till fortsatt behandling. Om så är fallet kommer vi att meddela dig skälen till fortsatt behandling.

12. HUR KOMMER DU I KONTAKT MED OSS?

Tack för att du har läst vår Personuppgiftspolicy. Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss!

White Paper Advisors Sweden AB

Postadress Box 479, 201 24 Malmö

E-post gdpr@whitepaperadvisors.se 

 

 

Offertförfrågan