Ny visselblåsarlag

Ny visselblåsarlag 2021

För att ge dig en omfattande översikt över den nya visselblåsarlagen som trädde i kraft den 17 december 2021 i Sverige, kommer vi att utforska dess bakgrund, syfte, viktiga bestämmelser och dess påverkan på företag och samhälle. Den nya lagen representerar en betydande förändring i Sveriges rättsliga ramverk för visselblåsning och har syftat till att främja öppenhet, ansvarsskyldighet och rättvisa inom näringslivet och samhället.

Bakgrund: Visselblåsning, handlingen att rapportera oegentligheter eller missförhållanden inom en organisation, har länge betraktats som ett viktigt instrument för att avslöja korruption, bedrägeri och andra oegentligheter. Det är ett sätt att uppmuntra till ärlighet och rättvisa och förhindra skadliga handlingar inom företag och myndigheter. Innan den nya lagen trädde i kraft, fanns det visselblåsarregler i Sverige, men de ansågs vara otillräckliga för att skydda visselblåsare och främja en sund visselblåsningskultur.

Syfte med den nya lagen: Den nya visselblåsarlagen i Sverige syftar till att stärka skyddet och rättigheterna för visselblåsare samt att skapa incitament för att rapportera oegentligheter. Huvudsyftena med lagen är:

Ökat skydd för visselblåsare: Lagen syftar till att skydda visselblåsare från repressalier på arbetsplatsen, inklusive trakasserier och uppsägning. Visselblåsare ska kunna rapportera missförhållanden utan att frukta negativa konsekvenser.

Förbättrad rapporteringsmöjlighet: Den nya lagen inför tydliga och effektiva mekanismer för rapportering av oegentligheter. Detta inkluderar möjligheten att rapportera anonymt, vilket gör det lättare för personer att slå larm utan rädsla för avslöjande.

Stärkt rättsligt skydd: Lagen ger visselblåsare starka rättsliga rättigheter och möjligheten att få skadestånd om de utsätts för repressalier. Detta skapar incitament för organisationer att följa lagen och inte trakassera visselblåsare.

Ökad medvetenhet och utbildning: Den nya lagen kräver att arbetsgivare informerar sina anställda om visselblåsarrättigheter och möjligheter till rapportering. Detta syftar till att öka medvetenheten om visselblåsning som ett viktigt verktyg för företagsetik.

Viktiga bestämmelser i den nya visselblåsarlagen: För att uppnå sina mål inkluderar den nya visselblåsarlagen flera viktiga bestämmelser:

Skydd mot repressalier: Lagen förbjuder arbetsgivare från att vidta åtgärder som kan anses vara repressalier mot visselblåsare. Detta inkluderar uppsägning, trakasserier, diskriminering och andra negativa påföljder.

Rapporteringsmekanismer: Den nya lagen kräver att arbetsgivare inrättar effektiva rapporteringsmekanismer för visselblåsning, inklusive möjligheten att rapportera anonymt.

Skadestånd: Om en visselblåsare lider skada på grund av att de rapporterat oegentligheter, kan de ha rätt till skadestånd. Detta ger ett starkt ekonomiskt incitament för organisationer att respektera visselblåsarnas rättigheter.

Medvetenhet och utbildning: Arbetsgivare måste informera sina anställda om visselblåsarrättigheter och hur man rapporterar. Detta inkluderar även utbildning om företagsetik.

Skydd för externa visselblåsare: Lagen inkluderar även skydd för personer utanför organisationen, såsom kunder eller leverantörer, som rapporterar oegentligheter.

Skydd för interna och externa rapportörer: Oavsett om rapporten görs internt inom organisationen eller till externa myndigheter, har visselblåsare rätt till skydd och skadestånd enligt lagen.

Påverkan på företag och samhälle: Den nya visselblåsarlagen har en betydande påverkan på både företag och samhälle i Sverige:

Företagskultur och etik: Lagen kommer att uppmuntra företag att utveckla en stark företagskultur som värdesätter ärlighet och ansvarsskyldighet. Det kan också leda till förbättrad företagsetik.

Rapportering av oegentligheter: Den nya lagen gör det enklare och säkrare för människor att rapportera oegentligheter. Detta kan öka antalet rapporter om missförhållanden inom organisationer.

Rättsligt ansvar: Organisationer måste nu ta visselblåsning och repressalier på allvar. De som bryter mot lagen kan ställas inför rättsligt ansvar och skadeståndskrav.

Förtroende och transparens: Genom att öka skyddet för visselblåsare och göra rapportering mer tillgänglig, kan lagen bidra till ökat förtroende och transparens inom näringslivet och samhället.

Internationell jämförelse: Sveriges nya visselblåsarlagen kan också jämföras med liknande lagar i andra länder och regioner, och den kan tjäna som en förebild för att främja visselblåsning och ansvarsskyldighet globalt.

Sammanfattning: Den nya visselblåsarlagen som trädde i kraft den 17 december 2021 i Sverige är ett viktigt steg mot att främja öppenhet, ansvarsskyldighet och rättvisa inom näringslivet och samhället. Den stärker skyddet och rättigheterna för visselblåsare, skapar incitament för rapportering och ökar medvetenheten om visselblåsningens betydelse. Denna lag har en betydande påverkan på företagskultur och etik samt på förtroendet och transparensen i samhället. Den markerar Sveriges engagemang för att skapa en sundare och mer ansvarig verksamhetskultur.

Vad innebär den nya visselblåsarlagen för er organisation?

Vi tar gärna ett samtal så kan vi svara frågor om nya lagen. Vår erfarenhet är att det brukar vara ett uppskattat samtal som kan guida er rätt. Det finns en del missförstånd om nya lagen som vi gärna reder ut. 

Det gäller exempelvis frågor om krav vad gäller anonymitet, system, kanaler samt koncerngemensamma lösningar.

Offertförfrågan