Införandet av EU:s visselblåsardirektiv – Vad händer nu?

Förra sommaren tillsatte regeringen en utredning om hur EU:s direktiv kring visselblåsning skall införlivas med Sveriges lagar och regler. Resultatet från utredningen presenteras den 30 juni.

 Utredningen har haft till uppgift att bedöma hur direktivet förhåller sig till svensk rätt och utarbeta nödvändiga författningsförslag för hur de skall genomföras.

Det finns bestämmelser redan idag med relevans för skydd av rapporterande personer.

  • tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, t.ex. om meddelarfrihet.
  • lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (ofta kallad svenska visselblåsarlagen)

EU:s direktiv för visselblåsning innehåller även bestämmelser som idag saknar generell motsvarighet i svensk rätt, t.ex. i fråga om skyldigheten för aktörer i privat och offentlig sektor att inrätta interna kanaler och hur dessa ska utformas. Även skyldigheten för behöriga myndigheter att inrätta externa kanaler saknar generell motsvarighet i svensk rätt. Även den krets av personer som ska skyddas medför att det krävs anpassningar av svensk rätt för att följa direktivet.

Vid utformningen av förslagen på hur direktivet skall införlivas i Sverige ska utredningen sträva efter att i den utsträckning som direktivet medger göra lämpliga avvägningar mellan behovet av att skydda visselblåsare och andra legitima intressen. Andra intressen kan vara att upprätthålla skyddet för sekretessbelagd information och företagshemligheter samt principen om arbetstagares lojalitetsplikt i förhållande till sin arbetsgivare.

Utredningen förväntas även ge slutligt besked om när införlivande av EU:s direktiv för visselblåsning ska börja gälla i Sverige samt om övergångsperiod för privata sektorn kommer att vara tillämplig i Sverige eller ej.

Införlivandet av direktivet skall ske senast den 17 december 2020 och utredningen har möjlighet att föreslå undantag under en övergångsperiod för privata sektorn med 50 till 249 arbetstagare, dock senast fram till den 17 december 2023.

Direktivet är omfattande och flera lagar och myndigheter kommer att beröras. Efter att utredningen presenterats lämnas den för remiss till berörda instanser. Slutligt besked kommer först till hösten, men utredningen bör ge en tydlig indikation på vilka förutsättningar som kommer att gälla för visselblåsare och berörda organisationer framåt.

Offertförfrågan