Vad säger lagen?

Sedan 2017 finns det en visselblåsarlag i Sverige som ger särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Datainspektionens föreskrifter ger möjlighet för företag, organisationer och myndigheter att behandla uppgifter i visselblåsarsystem utan att ansöka om särskilt tillstånd från Datainspektionen.

De grundläggande kraven är att rapporteringen endast får omfatta allvarliga oegentligheter som begåtts av personer i nyckelpositioner eller ledande ställning inom företaget.

Som allvarliga oegentligheter räknas bland annat

Ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri och förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning. Andra allvarliga oegentligheter som rör vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Offertförfrågan