Vad säger lagen om visselblåsning?

Sedan 2017 finns det en visselblåsarlag i Sverige som ger särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

Datainspektionens föreskrifter ger möjlighet för företag, organisationer och myndigheter att behandla uppgifter i visselblåsarsystem utan att ansöka om särskilt tillstånd från Datainspektionen.

De grundläggande kraven är att rapporteringen endast får omfatta allvarliga oegentligheter som begåtts av personer i nyckelpositioner eller ledande ställning inom företaget.

Som allvarliga oegentligheter räknas bland annat

  • Ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri och förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning.

  • Andra allvarliga oegentligheter som rör vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Vad säger EU?

Ett nytt EU direktivet antogs i oktober 2019 och svensk lag kommer att behöva anpassas efter EU direktivet. Det nya direktivet går längre än den befintliga svenska lagstiftningen i flera delar. Regeringen har tillsatt en utredning som i slutet av maj 2020 kommer lämna förslag på hur direktivet skall implementeras i Sverige.

NÅGRA PUNKTER SOM FÖLJER AV DIREKTIVET

  • Alla privata företag med fler än 50 anställda eller € 10 miljoner Euro i omsättning, företag som verkar inom finansbranschen, företag som är extra känsliga för penningtvätt eller finansiering av terrorism samt kommuner med mer än 10 000 invånare kommer omfattas av direktivet.

  • Arbetsgivaren skall garantera att visselblåsarens identitet hanteras konfidentiellt. Detta kräver att säkra och effektiva kanaler etableras för rapporteringen.

  • Visselblåsning ska vara även tillämplig på offentlig upphandling, penningtvätt, finansiella tjänster, företagsbeskattning, dataskydd, skydd av EU:s ekonomiska intressen, livsmedels- och produktsäkerhet samt miljöskydd och kärnvapensäkerhet.

  • Direktivet omfattar personer som kan skaffa sig information om överträdelser i ett arbetsrelaterat sammanhang, till exempel arbetstagare, inklusive offentligt anställda på nationell/lokal nivå, volontärer och praktikanter, icke-verkställande styrelseledamöter, aktieägare etc.

  • Direktivet förbjuder alla former av repressalier mot visselblåsare, även hot om repressalier förbjuds och direktivet introducerar flera skyddsåtgärder som ska förhindra detta.

  • Det blir en skyldighet för företag, organisationer och myndigheter att följa upp rapporter från visselblåsare inom tre månader. För externa visselblåsarkanaler kan den tiden förlängas till sex månader.

Vill du veta mer om visselblåsning?

Offertförfrågan